Comunicat de presa

« Back

Agenția Națională pentru Achiziții Publice ia măsuri pentru o verificare mai eficientă a documentațiilor de atribuire

Miercuri, 16 decembrie a fost publicat în Monitorul Oficial nr.932/2015 Ordinul nr. 773/ 25.11.2015 al Președintelui A.N.A.P., care vine în aplicarea prevederilor articolului 33 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, și stabilește modul în care autoritățile contractante pot reacționa la observațiile și recomandările formulate de ANAP pe marginea documentațiilor de atribuire.

Astfel, autoritățile contractante vor avea o serie de obligații de îndeplinit în scopul accelerării procesului de răspuns și modificare a documentațiilor de atribuire, premergătoare publicării anunțului/invitației de participare în SEAP.

Spre exemplu, în termen de maximum 15 zile de la primirea observațiilor A.N.A.P. pe documentația de atribuire, autoritatea contractantă trebuie să reîncarce în SEAP documentația. În caz contrar, se consideră că modificările necesare sunt substanțiale astfel încât documentația va fi considerată una nouă, necesitând reluarea întregului proces de evaluare prevăzut la art. 33 1  din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 În același timp, autoritățile contractante trebuie să țină seama de o serie de obligații și principii încă din faza de elaborare a documentațiilor de atribuire. 

„Considerăm că autoritățile contractante se asigură de rigurozitatea întocmirii documentațiilor de atribuire, avizându-le la nivelul compartimentelor interne de specialitate înaintea transmiterii lor către A.N.A.P. 

De asemenea, autoritățile contractante se vor asigura că documentațiile reflectă necesități reale, având drept scop final achiziționarea de bunuri, servicii sau lucrări în condiții de eficiență și regularitate.

Elaborarea unor documentații de calitate înseamnă, implicit, eficientizarea procesului de evaluare și evitarea supraîncărcării personalului ANAP", a declarat Roxana Mînzatu, președintele Agenției.

Ordinul nr. 773/2015 al Președintelui ANAP a fost elaborat având la bază obiectivele și direcțiile de acțiune cuprinse în Strategia națională în domeniul achizițiilor publice, aprobată prin HG nr. 901/2015, între care implementarea unui control ex-ante eficient al documentațiilor de atribuire.

Textul actului normativ poate fi consultat pe site-ul ANAP la secțiunea Legislație sau accesând următorul link: http://www.anrmap.ro/documents/10180/0/ORDIN++nr.+773+25-10-2015.pdf/46b08344-69ad-4588-b2e9-f64bfaed4f67

Notă: Prevederile articolului 33 1 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, la care face referire Ordinul nr 773/2015:

    (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice evaluează, înainte de transmiterea spre publicare a invitaţiei de participare/anunţului de participare, conformitatea cu legislaţia aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice a documentaţiei de atribuire aferente contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, fără ca această evaluare să aibă în vedere caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, după caz.

    (2) În termen de maximum 10 zile de la data primirii documentaţiei în SEAP, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice:

    a) emite autorităţii contractante acceptul în vederea iniţierii procedurii de atribuire; sau

    b) informează autoritatea contractantă asupra neconformităţilor constatate la nivelul documentaţiei de atribuire şi a motivului pentru care acestea nu sunt în concordanţă cu prevederile legale privind achiziţiile publice.

    (2^1) Documentaţia de atribuire retransmisă de autoritatea contractantă ca urmare a incidenţei prevederilor alin. (2) lit. b) este evaluată de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în termen de maximum 3 zile de la data repostării acesteia în SEAP.

    (3) Documentele transmise în SEAP de către autorităţile contractante vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

    (4) Autoritatea contractantă încarcă în SEAP, odată cu documentaţia de atribuire, o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal ce va conţine datele de identificare ale persoanelor ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante. Acest document nu are caracter de document public.

 

21 decembrie 2015

Biroul de presă ANAP