Puncte de vedere

« Back

Care este decizia pe care trebuie să o adopte autoritatea contractantă în situaţia în care una sau mai multe oferte primite depăşesc valoarea estimată a contractului de achiziţie publică?

În conformitate cu art.6 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.925/2006, cu modificările  şi completările ulterioare, "(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia aplicarea procedurii de atribuire numai dacă se  îndeplinesc  în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) produsele/serviciile/lucrările sunt cuprinse  în programul anual al achiziţiilor publice, cu excepţia cazului în care necesitatea atribuirii contractului este determinată de apariţia unei situaţii de forţă majoră sau caz fortuit;

b) sunt identificate sursele de finanţare prin care se asigură fondurile necesare  în vederea îndeplinirii contractului de achiziţie publică;

c) este întocmită documentaţia de atribuire."

Potrivit art. 36 alin.(1) lit. e) din H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, oferta este considerată inacceptabilă în situaţia  în care "preţul inclus  în propunerea financiarădepăşeşte valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru  îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv.În accepţiunea noastră, identificarea surselor s-ar putea interpreta prin stabilirea oportunităţilor de finanţare ale autorităţilor contractante, oportunităţi traduse prin certitudinea existenţei sumelor necesare efectuării plăţilor aferente, la momentul încheierii contractului.

Prin urmare,  în măsura  în care autoritatea contractantă poate identifica,  în sensul celor menţionate, fondurile necesare  în vederea  îndeplinirii contractului de achiziţie publică de furnizare ce se doreşte a fi atribuit, are dreptul de a continua aplicarea procedurii competitive potrivit legislaţiei în vigoare, însă la momentul semnării contractului, ce reprezintă angajamentul legal, sursele de finanţare trebuie asigurate în mod obligatoriu.

În subsidiar, apreciem că estimarea făcută de către autoritatea contractantă nu reprezintă o valoare maximă pe care o poate avea contractul ce urmează a fi încheiat, ci este o estimare a valorii contractului elaborată pe baza calculării  şi  însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, estimare ce nu poate reprezenta întotdeauna răspunsul pieţii din momentul în care ofertanţii îşi depun ofertele.

Art.36 lit.e) din H.G. nr.925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ce face referire la faptul că oferta este considerată inacceptabilă în situaţia  în care "preţul inclus  în propunerea financiară depăşeşte valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru  îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv", trebuie interpretat ca o limitare a preţului prezentat de către ofertant în interiorul fondurilor ce pot fi disponibilizate de către autoritatea contractantă în vederea încheierii contractului de achiziţie publică.